Lemonia

Naziv: Lemonia
Lokacija:

Leto 2020 » Halkidiki » Kasandra

Sadržaj:

Kuća poseduje studija za 2 osobe, od kojih neki imaju mogućnost jednog pomoćnog ležaja (fioka koja se izvlači iz osnovnog ležaja). Svaki studio ima kompletno opremljenu čajnu kuhinju, TWC, TV, klima uređaj (posebno se plaća) i balkon ili terasu.

Opis:

Jednospratna kuća sa visokim prizemljem, koja se nalazi u širem centru, u glavnoj ulici, na oko 100 m od mora.

Cene paket aražmana po osobi izražene u evrima (€):

Soba

26.05.
06.06.

04.06.
15.06.

13.06.
24.06.

22.06.
03.07.

01.07.
12.07.

10.07.
21.07.

19.07.
30.07.

28.07.
08.08.

06.08.
17.08.

15.08.
26.08.

24.08.
04.09.

02.09.
13.09.

11.09.
22.09.

20.09.
01.10.

S2 (NA)

79

95

135

149

169

199

209

209

209

199

169

145

95

69

I dete 0-12

79

95

135

149

169

199

209

209

209

199

169

145

95

69

I dete 0-8 (u zajedničkom ležaju)

45

45

45

45

45

45

45

45

45

45

45

45

45

45

S2+1 (NA)

79

95

135

149

169

199

209

209

209

199

169

145

95

69

dodatni krevet

48

57

81

90

102

120

126

126

126

120

102

87

57

45

I dete 0-12

45

48

68

75

85

100

105

105

105

100

85

73

48

45

I dete 0-8 (u zajedničkom ležaju)

45

45

45

45

45

45

45

45

45

45

45

45

45

45

II dete 0-12

45

48

68

75

85

100

105

105

105

100

105

73

48

45

S2+1 PR (NA)

79

95

135

149

169

199

209

209

209

199

169

145

95

69

dodatni krevet

48

57

81

90

102

120

126

126

126

120

102

87

57

45

I dete 0-12

45

48

68

75

83

100

105

105

105

100

85

73

48

45

I dete 0-8 (u zajedničkom ležaju)

45

45

45

45

45

45

45

45

45

45

45

45

45

45

II dete 0-12

45

48

68

75

85

100

105

105

105

100

102

73

48

45

S2 PR (NA)

79

95

135

149

169

199

209

209

209

199

169

145

95

69

I dete 0-12

79

95

135

149

169

199

209

209

209

199

169

145

95

69

I dete 0-8 (u zajedničkom ležaju)

45

45

45

45

45

45

45

45

45

45

45

45

45

45

USLOVI PLAĆANJA: Plaćanje je isključivo u dinarskoj protivvrednost i po prodajnom kursu poslovne banke BANCA INTESA za efektivu, na dan uplate.

NAČIN PLAĆANJA: 40 € po osobi prilikom rezervacije, a preostali iznos do pune cene aranžmana gotovinski, platnim karticama najkasnije 21 dan pre početka aranžmana ili u 8 jednakih mesečnih rata - čekovima građana (deponuju se prilikom rezervacije), bez kamate ili kompletan iznos kreditima kod poslovnih banaka, a na osnovu profakture koja mora biti realizovana u roku od 7 dana od dana izdavanja, a najkasnije 21 dan pre početka aranžmana. U slučaju značajnih poremećaja na monetarnom tržištu, cena aražmana podleže promeni, osim za polazak 17.05. gde se prilikom rezervacije uplaćuje kompletan iznos paket aranžmana predviđen važećim programom putovanja i cenovnikom

ARANŽMAN OBUHVATA: Vanlinijski prevoz autobusom (visokopodni ili dabldeker, audio, video opremljenosti, prosečne udobnosti, bez obuhvaćenih usluga pića, hrane i dr. tokom putovanja) na relaciji Beograd – Halkidiki – Beograd, boravak od 10 dana /9 noćenja/ sa uslugom po izboru, u studijima ili apartmanima, troškove organizacije putovanja i usluge predstavnika agencije organizatora putovanja ili inopartnera za vreme trajanja aranžmana.

ARANŽMAN NE OBUHVATA: Međunarodno putno osiguranje, individualne troškove, usluge koje nisu predviđene programom i troškove fakultativnih izleta koji nisu sastavni deo programa putovanja i predstavljaju zaseban ugovor sa organizatorom izleta – agencijom ino partnera – BROS TRAVEL.

DOPLATA ZA POLUPANSION (u nekoj od taverni u izabranom mestu) iznosi 130 € po osobi za ceo period boravka (doručak - kontinentalni, večera- meni). Putnici mogu da se odluče za vrstu usluge (noćenje ili polupansion) samo prilikom rezervacije aranžmana.

POPUSTI: Dete od 0 do 8 godina u pratnji dve punoplatežne osobe plaća 45€, ima mesto u autobusu i smeštaj u zajedničkom ležaju. Dete od 0 do 12 godina koje koristi pomoćni ležaj ostvaruje popust od 50% na cenu ugovorenog aranžmana po osobi, s tim što nominalni iznos zaduženja ne može biti manji od 45€, ima mesto u autobusu i smeštaj u pomoćnom ležaju. U smeštajnoj jedinici samo jedno dete od 0 do 8 godina, može da koristi zajednički ležaj. Dete bilo kog uzrasta koje koristi osnovni ležaj plaća punu cenu aranžmana. Odrasla osoba koja koristi pomoćni ležaj ostvaruje popust od 40% na cenu ugovorenog aranžmana po osobi, s tim što nominalni iznos zaduženja ne može biti manji od 45€.

DOPLATA ZA 1/1 iznosi 70% na cenu ugovorenog aranžmana, po smeni, i radi se iskljucivo na upit. NAPOMENA: Cena objekta pretežno zavisi od kvaliteta i lokacije. Putnici ulaze u očišćenu smeštajnu jedinicu (posle 15.00 h) , ali su u obavezi da tokom svog boravka sami vode računa o higijeni iste. Smeštajne jedinice nisu opremljene peškirima i sredstvima za higijenu. Pomoćni ležaj u svim objektima u Grčkoj je na sklapanje, drvene ili metalne konstrukcije ili fotelje na rasklapanje, manjih dimenzija, što može bitno pogoršati uslove smeštaja. Svi objekti u Grčkoj koriste sistem solarnih bojlera za zagrevanje vode, što podrazumeva nešto nižu temperaturu tople vode, u odnosu na uobičajenu, kao i manji pritisak tople vode u određenim periodima dana, a u odnosu na kapacitet objekta. Minimalni broj punoplatežnih osoba je određen brojem osnovnih ležaja u smeštajnoj jedinici. U slučaju promene broja korisnika u okviru ugovorene smeštajne jedinice (odustanka nekog od putnika sa ugovora), obavezna je korekcija strukture smeštajne jedinice, i shodno tome, i cene aranžmana po važećem cenovniku. Autobus po dolasku, kao i u odlasku staje što je moguće bliže smeštajnom objektu. Obaveza organizatora nije prenos prtljaga od autobusa do smeštajnog objekta. Izvršilac usluga i pomoći turistima u mestu odredišta je ino partner (BROS TRAVEL – 63085 Hanioti, Halkidiki). Broj telefona predstavnika na lokaciji će biti dostupan putnicima u momentu izdavanja vaučera, a najkasnije pre otpočinjanja ugovorenog putovanja.

VAŽNO: Upozoravaju se putnici da zbog poštovanja satnica predviđenih programom putovanja, ne postoji mogućnost zadržavanja autobusa na graničnom prelazu radi regulisanja povraćaja sredstava po osnovu TAX FREE, pa Vas molimo da to imate u vidu. U slučaju promena cena: goriva, putarina, parkinga, tunela, trajekta, vinjeta-putna taksa u odnosu na dan izlaska programa – cena je podložna promeni. Preporučuje se putnicima, da se o uslovima ulaska u zemlje EU ( potrebna novčana sredstva za boravak, međunarodno putno osiguranje, potvrde o smeštaju ...) informišu na sajtu Delegacije EU u Srbiji www.europa.rs ili u ambasadi ili konzulatu zemlje u koju putuju. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju EU. U slučaju štrajka, blokade na putevima i drugih nepredviđenih okolnosti na koje organizator putovanja ne može uticati, organizator zadržava pravo promene rute putovanja kao i izmene redosleda sadržaja u programu. Samo opisi usluga sadržani u programima putovanja su merodavni a ne i opis usluga u katalozima – publikacijama ili na web sajtovima neposrednih pružalaca usluga kao npr. hotela i drugo koji nisu obuhvaćeni datim programom.

NAPOMENA ZA VIZNI REŽIM: Organizator putovanja nije ovlašćen i ne ceni valjanost putnih i drugih isprava. Putnici koji nisu državljani Srbije u obavezi su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju i kroz koje prolaze. Za ulazak u zemlje Evropske Unije neophodno je da putna isparava važi minimum 6 meseci od završetka planiranog putovanja.

UPOZORENJE: Mole se putnici da vode računa o svojim putnim ispravama, novcu i stvarima kako na polasku, tako i u toku trajanja aranžmana i boravka na destinaciji. Organizator putovanja ne može snositi odgovornost u slučaju bilo kakve incidentne situacije (krađe, tuče...) već je to u isključivoj nadležnosti lokalnih policijskih organa, kojima se u ovom slučaju treba odmah obratiti.

VAŽNA NAPOMENA: U slučaju uvođenja viza za državljane Republike Srbije, svi putnici su u obavezi da organizatoru dostave na vreme potrebnu dokumetaciju, a o uslovima i plaćanju viziranja će naknadno biti obavešteni. Molimo Vas da se pre zaključenja ugovora o putovanju upoznate sa programom putovanja, Opštim uslovima putovanja agencije Argus Tours, kao i sa Opštim uslovima međunarodnog putnog osiguranja – Uniqua osiguranja.

Molimo Vas da se pre zaključenja ugovora o putovanju upoznate sa programom putovanja, Opštim uslovima putovanja agencije Argus Tours, kao i sa Opštim uslovima međunarodnog putnog osiguranja – Uniqua osiguranja. Aranžman je rađen na bazi od minimum 40 putnika po autobusu, u suprotnom, krajnji rok za obaveštavanje o otkazu aranžmana je 5 dana pre datuma polaska.

Uz ovaj program važe Opšti uslovi putovanja Agencije ARGUS TOURS.